menu

Müsabakalı Hikâyelerin Cevapları

Yazan: CinaiRoman
Yayın Tarihi: August 20, 2021 20:05

On Neticeyi de Bugün Neşrediyoruz.

Kur’a da Yakında Çekilecek.

Müsabakalı hikaye cevapları için koyduğumuz müddet dün akşam bitmiştir. Bugün bu hikayelerin doğru olarak ne suretle halledilmesi icap ettiğini bildiren cevapları neşrediyoruz. Bundan sonra kari cevapları tasnif edilecek ve netice kaydedilecektir.

 

1— Kızıltoprak Facıası

Bu kadın üvey oğlu tarafından öldürülmüştür, çünkü:

1— İntihar edenler, umumiyetle, bir kağıt veya mektup bırakırlar, evvelki mektuplar genci mes’uliyetten kurtaramaz.

2— Kavga ile silah sesi arasında iki dakikadan fazla zaman geçmemiştir. Bu kısa müddet zarfında bir kadın silah tedarik edip kendini öldüremez; yahut bu, pek uzak bir ihtimaldir.

3— Tabanca ölünün sağ eli hizasında bulunmuştur; o halde kadının sağ elle intihar ettiğini kabul etmiye mecburuz; halbuki ölünün sağ avcu sımsıkı kapalıdır ve içinde düğme vardır. Sol elle intihar etmiş ise, tabanca soldan sağa nasıl geçer. Buna imkan yoktur.

 

2— Yankesici Hikayesi

1— Yankesici Rafael, Paşa yanına geldiği vakit saati onun cebine atmıştı.

2— Paşa Rafeli aradıktan sonra, yankesici saati tekrar paşanın cebinden almış ve sonra çıkıp gitmiştir.

 

3— Boğulan Kadın

1— Katil çarkçıdır.

2— Çünkü mavnacının tarifine göre katil, memur olamaz. Katil uzun boyludur ve bahriyeli kısa boylu değildir.

Kadının elbisesinde motör yağı lekeleri bulunmuştur. Parmak izleri de memurun parmak izleri değildir.

3— Katil deniz yolu ve motörle kaçmıştır. Bundan da katilin bahriyeli olduğu anlaşıldığı gibi, saat on raddelerinde ika edilen cinayetten sonra Büyükada da saat on birde nasıl bulunabildiği anlaşılır.

 

4— Elmas Yüzük Hırsızı

1— Elmas yüzüğü aynanın önünden alan ve tekrar yeriene koyan yüzüğün sahibi Cavidan Hanımdır.

2— Çünkü, bu kadın mücevher ve mal düşkünüdür. Kendi yüzüğünü kendi çalarsa, kocasının kendisine bir yüzük daha alacağından emindir. Netekim evvelce böyle bir vak’a daha olmuştur. Kadın bu suretle kendine gizli bir servet temin ediyor. Fakat, herkesin üstü aranmaya karar verilince, Cavidan hanım, yüzüğü aldığı yere bırakmaya mecbur olmuştur. Yüzüğün aranmasına şiddetle itiraz etmesi, hatta odadan çıkmak istemesi de buna delildir.

 

5— Bir Haydut Çetesi

Bu hikayede çete reisinin evinde bulunan kağıtlarda hüviyet şu suretle tesbit edilmiştir.

1— Evde bulunan kağıtlar arasında bazı sayfalarından harfler kesilmiş mecmualar ve gazeteler bulunmuştur.

2— Bu gazete ve mecmuaların harflerile tehdit mektuplarındaki matbu harfler karşılaştırılmış ve bunlar arasında mutabakat görülmüştür.

 

6— Arnavutköy Vak’ası

1— Polis komiseri, kendisine çilek tarlası vak’asını haber veren iki adamdan şüphe etmiştir.

2— Çünkü, evvela bu adamların haber verdikleri şey, tamamile doğru çıkmamış ve bunlar nafile yere bütün memurları işgal etmişlerdir. Demek bir kastları vardı. Muavinin de bir hile ile karakoldan uzaklaştığı görülünce, bütün bunların o evi soymak için tertibat olduğu anlaşılmıştır.

3— Çilek tarlası vak’ası, karakolun bütün kuvvetlerini o noktaya toplamak için atılmış bir iki el silahtan ibarettir ve hiledir.

 

7— Otel Cinayeti

1— Pencere sürgüsünün muntazam kesilmiş olması ve pencere açılırken içerde yatan adamın ses duymadığını söylemesi, pencerenin içerden açıldığını gösteriyor. Zabıtayı aldatmak için, sürgü evvelce testere ile kesilmiş ve hariçten kırılmış gibi gösterilmek istenmiştir.

2— Takip edilen adam, Konyalı ile aynı odada yatan müşteridir ve onun katillerle temasından istifade edilerek failler ele geçmiştir.

 

8— Maktul İranlı

1— Ceket katile aittir. Üstünde kan lekesi olduğu için çıkarıp viraneye atmıştır.

2— Cekette, sağ kolun buruşmamış olması, katilin sağ kolu olmadığı şüphesini verir. Netekim, dış sağ cep te kullanılmamış ve iç sol cep te yıpranmamıştır. Sağ kolu olmıyan bir adam tabiatile bu cepleri ya hiç kullanmaz, yahut ta fevkalade olarak pek az kullanır.

3— Cesette, kamanın soldan sağa doğru vurulmuş olması da ceketten istidlal edilen noktaları tekit eder.

 

9— Manisa’daki Boş Kulübe

1— Çetenin dört kişiden mürekkep olması çok mümkündür. Bu sandalyelerin adedinden, fincanlardan ve diğer küçük şeylerden anlaşılır.

2— Ön tarafta, sağdaki sandalyede oturan herhalde uzun boylu bir adamdır ve ayağı da yaralıdır. Çünkü üzerinde tendürdiyot şişesi bulunan sandalye, birinci sandalye ile aynı hizada olduğundan birinci sandalyeye oturan uzun boylu adamın bu sandalyenin üstüne yaralı ayağını koymuş olması muhtemel.

Sandalyelerin birbirine pek yakın olmamasından bu adamın kısa boylu olmadığı anlaşılıyor. Masanın sol ucundaki iskemlede oturan adamın yaralı ayağına tendürdiyot sürdüğü anlaşılıyor. Çünkü ilaç şisesini, ayak iskemlesi vazifesini gören sandalyenin kendine pek yakın ucuna bırakmış.

Bu sandalyenin etrafında büyük kibritler bulunduğundan burada oturanın pipo içtiği anlaşılıyor. Çünkü, pipo içenlerin çoğu büyük kibritleri tercih ederler.

Karşısında oturan adamın solak olması ihtimali var. Çünkü fincan sol tarafa bırakılmış.

Kutunun üstünde oturan adam çok kısa boylu. Yahut bacakları çok kısa. Kutunun üstünde topuklarile yaptığı izlerin yerden epeyce yüksekte olması bunu gösterir. Oturmak için tahta kutuyu seçmesi, belki de gövdesinin kısa olmasındandır. Önündeki fincanın yanında purosunun bulunmasından da bunun bir kadın olmadığına hükmedilir.

 

10— Denizde Bir Çığlık

1— Denizdeki haykırış müretteptir. Nail Beyi yalıdan dışarı çıkarmak için kurulmuş bir hiledir. Eski bir zabıta memuru olan Nail Bey, bir kadın çığlığına tabiatile lakayt kalamaz ve dışarı çıkardı.

2— Kayıktakilerin hangi eve girdiklerini kayıkçı gördüğü için o ev tarassut edilmiş ve nihayet evvelâ o kadınla erkek, sonra katiller tevkif edilmişlerdir.

 

Kaynak: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/gazete.php?gazete=sonposta

Kategori: Sınavlar

Yorum yaz
mode_edit